1Obaveštenje ŠSV klubovima za registraciju 2018

Шаховски савез Војводине

21000 Нови Сад, Масарикова 25/II

Текући рачун: 340-1945-12, ПИБ: 101631739;

Матични број: 08088152; Шифра делатности: 92622

Телефон: 021/ 420-378, Факс: 021/ 572-238

E-mail: vojvodinachess@sbb.rs ,  :   www.vojvodinachess.net

Nova e-mail adresa ŠSV: sahsavezvojvodine@mts.rs

 

Novi Sad, 05. 02. 2018.   Br. 06/18

REGISTRACIJA KLUBOVA I ČLANOVA ZA 2018. GODINU

 Registracija i obnova registracije kluba i članova za 2018. godinu vršiće se do 31. marta 2018. godine i dodatni rok samo za igrače od 15-30. juna 2018. godine.

Za obnovu registracije kao i registraciju novih članova klub je dužan da dostavi ovom Savezu spisak članova sa opštim podacima: ime i prezime, datum i godinu rođenja, kategoriju. Spiskovi treba da budu u dva primerka i sastoje se iz tri dela:

  1. a) spisak članova za koje se registracija obnavlja (sa priloženom starom takmičarskom knjižicom),
  2. b) spisak članova koji prvi put stupaju u šahovsku organizaciju,
  3. v) spisak članova koji prelaze iz drugog kluba (sa priloženom ispisnicom i starom takmičarskom knjižicom, kao i brisovnicom u koliko igrač dolazi iz drugog takmičarskog područja).

Pri registraciji, a radi unošenja tačnih podataka u takmičarsku knjižicu o datumu rođenja, za omladince je obavezno da klub podnese na uvid fotokopiju lične karte ili fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Klub će moći da registruje sve svoje igrače, ali može po pravilniku dobiti najviše 25 takmičarskih registrovanih knjižica po jednoj ekipi koja se takmiči u zvaničnom takmičenju  Klub će posebno označiti igrače za koje želi takmičarske knjižice ako u spisku ima više od 25 igrača a ako to ne uradi izdaće se knjižice za prvih 25 igrača sa spiska. Ukoliko klub želi overu za veći broj knjižica od 25, za njih mora posebno platiti cenu od 100 dinara po komadu, kao i za izdavanje duplikata takmičarske knjižice i za takmičarske knjižice koje se izdaju u junskom prelaznom roku Savez takođe naplaćuje 100,00 dinara po jednoj knjižici.

Obavezno je da spiskovi članova za registraciju budu ispisani pisaćom marinom ili na kompjuteru i sa opštim podacima koji se traže po Pravilniku o registraciji.

Godirnja članarina kluba za 2018. godinu iznosi:

 

  1. a) Za klubove I lige Srbije—————————————15. 000,00 dinara
  2. b) Za klubove II lige Srbije – Vojvodina———————–12.000,00 dinara
  3. v) Za klubove Vojvođanske lige – SREM, BANAT i BAČKA————– 9.000,00 dinara
  4. g) Svi ostali klubovi—————————————————————— 7.500,00 dinara

Pored članarine klub je obavezan da uplati i rejting taksu za članove koji se nalaze na srpskoj rejting listi FIDE. Članarina po članu iznosi 500,00 dinara.

Članarina rahovskih sudija za 2018. godinu:

ME\UNARODNE ŠAHOVSKE SUDIJE————————————————–    1.600,00 dinara

FIDE ŠAHOVSKE SUDIJE—————————————————————– 1.400,00 dinara

NACIONALNE ŠAHOVSKE SUDIJE—————————————————    1.200,00 dinara

REGIONALNE ŠAHOVSKE SUDIJE—————————————————–  1.000,00 dinara

OSTALE ŠAHOVSKE SUDIJE————————————————————-     800,00 dinara.

Članarina kluba, šahovskih sudija i rejting taksa se uplaćuje na račun Šahovskog saveza Vojvodine: 340-1945-12. Klub koji ne uplati članarinu i REJTING TAKSU ZA SVOJE ČLANOVE neće biti registrovan za 2018. godinu. Klubovi koji imaju neizmerene obaveze prema ŠSV iz ranijeg perioda neće biti registrovani i biće suspendovani dok ne izmire sve prethodne obaveze.

Sve lige ŠSV (izuzev Druge lige Srbije – grupa Vojvodina) počinju sa takmičenjem 13. maja 2018. godine.

Sportski pozdrav,            GENERALNI SEKRETAR ŠSV                                             Danko Bokan